تحلیل کناریها بر جای خالی یک نماد در فریدونکنار

عصر جدید عباس حاج کناری نمونه مجسم یک اراده