وظایف و اختیارات قال و حال شورای اسلامی شهر

بسمی تعالی

وظایف و اختیارات قال و حال شورای اسلامی شهر
نویسنده : دانای بیدار

 
۳۴ ماده و ۹ تبصره
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد ولی ما برخی از آنها را اشاره می کنیم تا بتوانیم کم کاری هایی را اشاره کنیم :
– بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط ولی ما این قانون را در شهرستان می بینیم ؟
– نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد. در شهرستان ما چطور ؟ انجام می شود ؟
– همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟)محاله که این کار رو انجام بدن اصلا …. هیچ وقت ….. ولکن بابا…..)
– همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

– تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

– تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
تبصره ۱- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
– نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
– شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

– همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

وظایف رئیس شورا
ماده ۶- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :
– مسئولیت امور اداری و مالی شورا
– تعیین دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا
– دعوت از مقامات موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا یا کمیسیونهای شورا تشخیص دهد .
– دعوت از اعضا ، و تقسیم کار بین اعضا ، و کمیسیونهای شورا
– پیگیری مصوبات شورا
– معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.
– معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای ۳ و ۸ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی كشور.
– رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام میشود .

– اجرای مفاد ماده ۳۳ آئین نامه مالی شهرداری شامل ایجاد تعهد ، تشخیص ، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص میشود.
ماده ۷- وظائف منشی یا منشیان شورا

۱- تهیه و تنظیم دستور جلسات بر اساس پیشنهادهای واسطه و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.
تبصره : روز و ساعات تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل ۲۴ قبل به اعضا ابلاغ شود
۲- تنظیم متن مذارکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا .
۳- تهیه متن نامه های شورا ، ثبت و شماره گذاری آنها ، آمار و اطلاعات ، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا ، تهیه و رونوشت مصوبات شورا در اجرای ماده ۷۸ قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای زیربط با امضا رئیس شورا .

۴- انتشار صورت تایید شده جامع در آمد هزینه شش ماهه شهرداری و ارسال نسخه های از آن به وزارت کشور .
۵- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم مردم برسد.

وظایف خزانه دار شورا
ماده ۸- وظایف خزانه دار شورا
۱- انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا .
۲- همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن .
۳- تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اموال و دارائی های که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می گیرد و امضا آنها به توافق رئیس شورا.
۴- تنظیم صورتهای مالی شورا .
۵- بررسی صورت حساب ماهانه در آمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده ۷۹ قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت حساب .
جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیونها

ماده ۹ – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل میشود .
تبصره : شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.
ماده ۱۱- جلسه عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل :
الف – در شوراها ۵ نفره با حضور ۴ نفر
ب – در شوراهای ۷ نفره با حضور ۵ نفر
ج – در شوراهای ۹ نفره با حضور ۶ نفر
د – در شوراهای ۱۱ نفره با حضور ۸ نفر

رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .

مقررات مختلف
ماده ۱۸ – شورا می باید صورت جامع در امد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک بار به ضمیمه صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

ماده ۱۹ – شورا موظف است همزمان با بررسی بودجه شهرداری با توجه به برنامه های چهار ساله دوره خود ، بودجه سال آینده شورا با عنایت به اعتبارات پیش بینی در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید و نسخهای از بودجه تصویبی شهرداری و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه خود و نیز وزارت کشور ارسال نماید . در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟
ماده ۲۲ – هرگونه بهر برداری شخصی توسط عضو یا اعضاء شورا از اموال متعلق به شورا یا اموال عمومی ممنوع بوده و با فرد یا افراد خاطی مطابق مقررات قانونی برخود خواهد شد . در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

ماده ۲۳ – تعطیلی شوراهای شهر در هر سال ۳۰ روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می شود . در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا رابطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

ماده ۲۴ – به هیچ عضوی از اعضاء شورا در سال بیش از یک ماه مرخصی متوالی یا متناوب داده نخواهد شد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

ماده ۲۵ – شرکت اعضاء به عنوان نماینده رسمی شورا در دعوتهای رسمی به صورت فردی یا دسته جمعی باید با موافقت و تصویب شورا باشد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

ماده ۲۶ – عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی *از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه ( به تشخیص شورا ) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیئات حل اختلاف موضوع ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد. در شهرستان ما چطور ؟آیا این قانون هست ؟

تبصره: در صورتی که شورا به علت فوت یا استعفاء و یا سلب عضویت ( اخراج ) بیش از یک سوم مجموع اعضای اصلی و علیالبدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود ، بر اساس مفاد ماده ۳۱ قانون شوراهای اسلامس کشور عمل خواهد شد.
بایدهای شورای شهر از نگاه رهبری

۱- خدمت به مردم با روحیه‌ی بسیجی
باید با روحیه‌ای‌ بسیجی‌ یعنی‌ با «احساس‌ تکلیف‌، بدون‌ توقع‌، فداکارانه‌، بدون‌ خودنمایی‌ و برای‌ رضای‌ خدا» کار کرد و حتی‌ یک‌ روز را برای‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ از دست‌ نداد. آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
از انتخاب‌شوندگان محترم انتظار می‌رود که با تکیه و امید به فضل الهی بار این مسؤولیت را بر دوش کشیده همه‌ی توان خود را به ادای وظایفی که در قانون برای این شوراها معین است، مصروف کنند و خدمت به مردم را که از بزرگترین عبادات است سرلوحه‌ی همه‌ی انگیزه‌های خود قرار دهند. ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
خدمت به مردم افتخار بزرگی است. وقتی کسی این فرصت را پیدا می‌کند که به مردم خدمت کند، اوّلاً باید خدا را بر این توفیق و بر این فرصت مغتنم، شکر بگزارد؛ ثانیاً وقت خود را، مصروفِ به انجام رساندن این کار مهم کند. همه ما در احکام شرعی و در روایات اخلاقی، بارها توصیه شده‌ایم و می‌دانیم که اگر کسی برای مردم کاری انجام دهد و قدمی بردارد، چقدر خدای متعال به او اجر خواهد داد. این کاری هم که امروز شما برعهده دارید، یک مصداق کامل از چیزی است که در آن روایات هست. خدا توفیق را به همه نمی‌دهد؛ اما آن کسی که توفیق خدمت پیدا کرد، باید این توفیق الهی را شکرگزاری کند. ۱۳۷۸/۰۳/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
معیار مردم‌ برای‌ قضاوت‌ در مورد مسؤولان‌ و مدیران‌ کشور، عملکرد آنها در عرصه‌ خدمتگزاری‌ به‌ ملت‌ است‌ و هیچ‌ کاری‌ فوری‌تر و مهمتر از خدمت‌ به‌ مردم‌ وجود ندارد. ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
از اولین روز آغاز به کار و بدون هدر دادن حتی یکروز، شانه به زیربار سنگینی که بر عهده‌ی شما نهاده شده بدهید و مسابقه در خدمت‌رسانی را آغاز کنید. ۱۳۸۲/۰۲/۰۶ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
یکی از بزرگترین چیزهایی که کام مردم را شیرین می‌کند، این است که ببینند، حس کنند و بیابند که مسؤولانِ امور آنها در پی خدمت صادقانه و پیگیرانه و عالمانه به آنها هستند. خودِ همین، مردم را خوشحال می‌کند. گاهی گفته می‌شود باید مردم را شاد و افسردگان را از افسردگی خارج کرد؛ این حرف درستی است. اگر کسانی به معنای حقیقی کلمه دنبال این موضوع هستند، راهش همین است؛ به مردم نشان دهند که در پی کار صادقانه و پیگیرانه و عالمانه‌اند. این بیش از همه چیز فضا را شادمانه خواهد کرد. ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۲- عمل به وظایف قانونی شوراها
حدود و وظایف شوراهای اسلامی که در قانون معین شده باید در قول و عمل به طور کامل رعایت شود. اعضاء شوراها وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و چیزی را که در قانون پیش‌بینی نشده و یا به خاطر واقعیتهای کشور و دولت، قادر به انجام دادن آن نیستند، وعده ندهند و مردم را از کمک و اقدام شوراهای اسلامی مأیوس نسازند. ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر شوراهای ما ان‌شاءاللَّه بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری مردم برطرف خواهد شد و این موارد را قانون‌گذاران با دقّت در قانون اساسی و در قانون عرفی معیّن کرده‌اند. ۱۳۷۸/۰۳/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
این شوراهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اگر به شکل درست و خوب تحقّق پیدا کند، بسیار فرآورده‌ی مفید و شیرینی برای کشور و ملت خواهد داشت. البته شرطش این است که این قانون خوب اجرا شود؛ که امیدواریم به شکل صحیحی اجرا شود. ۱۳۷۷/۱۲/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۳- ارتباط دائمی با مردم
از آنجا که شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است، اعضاء محترم ارتباط دائمی خود با مردم و حضور در میان آنان و اطلاع از مشکلات آنان را وظیفه‌ی مستمر خود بدانند و دسترسی مردم را به خود، آسان سازند.۱۳۷۸/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
بنیاد این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه ی مشکلات عینی و مشخص مردم در شهر و روستا است و هدف آن راحت تر و اخلاقی تر کردن زندگی شهروندی است. ۱۳۸۶/۰۲/۰۸

۴- گزینش و نظارت بر شهرداران و دهیاران
این شرط، به ویژه در گزینش شهرداران و دهیاران، اهمیت می یابد. ملاک این گزینش، باید امانت و دینداری، کفایت و کارآمدی، نجابت و حسن سلوک با مردم باشد. ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
در نظارت و حسابرسی از کار شهردار و دهیار نیز، شورا باید عینا همین امر مهم را در برابر چشم داشته باشد و جز تکلیف بزرگ الهی خود، چیزی را در نظر نگیرد. ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
در انتخاب شهرداران و دهیاران، مهمترین خصوصیتی که باید رعایت شود، کاردانی و صلاحیتهای دینی و انقلابی است. شوراهای اسلامی در این انتخاب مهم لازم است به امانتداری و تدین و توانایی اجرایی این برگزیدگان کمال اهتمام را بورزند. ۱۳۷۸/۰۲/۰۸
درباره‌ی انتخاب مدیریتهای شهر و روستا توصیه می‌کنم امانت و دیانت و کفایت اشخاص را ملاک گزینش قرار دهید. رفاقتهای شخصی و حزبی و ملاحظات سیاسی به هیچ رو، نباید مجوز گزینش مدیران فاقد ملاکهای اصلی شمرده شود. به شهردار برگزیده‌ی خود کمک و فرصت دهید و از او مسؤولیت و پاسخ بخواهید و در برابر کوتاهیها یا کجرفتاریها بی‌تفاوت نمانید و به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنید. و این همه را از جنجال و غوغاگری که امروز متأسفانه بعضی بجدّ، طالب آنند، دور نگهدارید. ۱۳۸۲/۰۲/۰۶
باید پیشرفت کارها را از نزدیک لمس کرد و تنها به گزارش های رسمی اکتفا نکرد. ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۵- توجه به مختصات شهر اسلامی
شوراهای شهری در فعالیتهای خود به مختصات “شهر اسلامی” توجه کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود به کار گیرند و بخصوص به معماری و شهرسازی متناسب با حیات طیبه‌ی اسلامی به طور کامل توجه کنند. در شهر اسلامی، عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و صفای طبیعی، همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد. ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
در فهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، و پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی، و رعایت زیبایی و استحکام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهای دین و اخلاق، و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری و توسعه فضای سبز و اهتمام به سلامت محیط زیست، و توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی، و نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم، و توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان، برجسته شود و همواره در مد نظر قرار گیرد. ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
خدمات متنوع در شهرها و روستاها از جمله ساختمان‌سازی‌ها، احداث خیابان‌ها، نامگذاری‌ها و زیباسازی‌ها باید ضمن همخوانی با پیشرفت‌های روز، با معماری ایرانی، اعتقادات دینی، بافت اجتماعی و شرایط آب و هوایی هر منطقه نیز متناسب باشند. آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
عامل اصلی برای پیشرفت کشور و حرکت به سوی عزت واقعی، حفظ و تقویت فضای تدین و دین‌داری در فضای شهرها و روستاها است. ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۶- توجه به حفظ هویت تاریخی و اسلامی و مراکز قدیمی شهر
علی‌الظاهر اروپایی‌ها در زمینه‌ی حفظ نشانه‌ها و یادگارهای تاریخی‌شان پیشقدم هستند و خیلی به آن اهمیت می‌دهند؛ خانه‌ی فلان‌کس، زادگاه فلان دانشمند، محل تدریس فلان استاد، ساختمان‌های یادگاری قدیمی. البته اینها را باید حفظ کرد و اینها چیزهای لازمی است؛ اما شاید از این مهمتر، یا به همین اندازه اهمیت، مسأله‌ی فضای شهری است و تجلی معماری اسلامی و معماری زیبای شرقی. بزرگراهی در غرب تهران درست شده که شاید یک سال پیش، من از آن‌جا عبور کردم و دیدم یک بزرگراه خیلی خوبی است از طرف شمال به جنوب؛ یک چیز خیلی مفید و لازمی است؛ اما اطرافش هنوز هیچی نیست. آن وقت من به آقای احمدی‌نژاد که شهردار بودند و به این‌جا آمدند، گفتم مسأله‌ی ساخت و ساز در اطراف این خیابان‌ها و بزرگراه‌ها، یکی از مسائل مهم شماست؛ چه جوری می‌سازید؟ به چه کیفیت می‌سازید؟ باید طوری بسازید که حتی اگر آن ساخت و ساز دیوار هم باشد، نگاه راننده‌ی اتومبیل عبوری از آن‌جا به شکلهای هندسی ملایم و مطابق طبع انسان، احساس التذاذ بکند. صرف این‌که یک چیزِ بتونی بکشیم بالا، نباشد. در ساخت و سازهای شهری، این مسأله خیلی چیز مهمی است و در خودِ قطار زیرزمینی – مترو – و در ایستگاه‌ها باید این چیزها رعایت شود؛ یعنی چشم‌نواز باشد و موجب التذاذ و انبساط خاطر باشد؛ هم کاملاً جنبه‌های اسلامی، بی‌رودربایستی در اینها رعایت شود. ما باید مقید باشیم به این معنا که خیلی از معماری‌های گذشته‌ی ما در این ده‌ها سال اخیر، متأسفانه درست در جهت عکس بوده. بایستی به این مسأله‌ی حفظ هویت تاریخی و اسلامی شهر و حفظ مراکز قدیمی توجه کنید. ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۷- خالص کردن نیت برای خدمت به مردم
امروز هم که بحمداللّه خدا به مسؤولان توفیق داد تا شوراها را با این سطح وسیع به وجود آوردند، شوراها هم در خدمت مردم. امروز شما چنین نعمتی را در اختیار دارید. قصدتان را برای خدا خالص کنید. عزیزان من! هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. ۱۳۷۸/۰۳/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
من بارها عرض کرده‌ام، کسانی که مسؤولیتهایی بر دوش دارند – مسؤولیتهای اجرایی و شبیه اجرایی – اگر همه وقت خودشان را صرف این مسؤولیت کنند، شاید ان‌شاءاللَّه بتوانند آن وظیفه را به نحو احسن انجام دهند؛ اما چنانچه مقداری از آن وقتی را که برای این کار است به کارهای دیگر مصروف کردند، کارها زمین خواهد ماند. من توصیه می‌کنم – همچنان که در آن پیام هم به شما عزیزان عرض کردم – وقت را مصروفِ خدمت کنید، مصروفِ کار کنید، قصد را خدایی کنید و آنچه را که وظیفه شماست – و با انتخاب مردم این وظیفه بر دوش شما آمد – ان‌شاءاللَّه با اخلاص و به بهترین وجهی انجام دهید. خدا هم به شما کمک خواهد کرد و ان‌شاءاللَّه خواهید توانست آنچه را که مایه روسفیدی و سرافرازی شما پیش خدا و پیش بندگان خداست، به انجام برسانید. ۱۳۷۸/۰۳/۰۴

۸- فرهنگ‌سازی و تبلیغات در مسائل مربوط به شهر
باید شما فرهنگ‌سازی کنید.مثلاً ملاحظه می‌کنید که نیروی انتظامی برای ترافیک، انیمیشن و کارهای کارتونی در تلویزیون درست کرده که خیلی موثر بوده؛ خیلی چیزهای خوبی است. از این قبیل، شما در همه‌ی زمینه‌ها استفاده کنید. در همین مسأله‌ی ساخت و ساز، شما کاری کنید که این ساخت و سازهای اطراف تهران در چشم مردم و در فرهنگ عمومی، یک چیز منفی بشود؛ یعنی مردم احساس کنند که این کار ضربه‌زدن به آسایش آنها و به زندگی آنهاست. اگر بتوانید در کارهای گوناگون، فرهنگ‌سازی و مسائل تبلیغاتی را در نظر بگیرید، چیز خیلی مهمی است. در همین قضیه‌ی ترافیک و امثال آن هم به همین ترتیب می‌توانید عمل کنید. ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
کار شهرداری فقط ساخت‌وساز نیست. خوشبختانه در زمینه مسائل فرهنگی هم شما در گزارش خود مواردی را ذکر کردید. مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر، بسیار مهمّ است. سعی کنید روح دیانت و اخلاق اسلامی را در فضای شهر تهران ساری و جاری کنید؛ این کاری است ممکن و گره‌گشای بسیاری از مشکلات است. خیلی از مشکلات ما ناشی از دور شدن از فضایل اخلاقی است. هرچه از فضایل اخلاقی فاصله بگیریم، مشکلات و گره‌های زندگی پیچیده‌تر و بیشتر خواهد شد. باید خود را به اخلاق اسلامی و ملکات فاضله اسلامی نزدیک کنیم و این در محیطهای فرهنگی شهرداری کاملاً امکانپذیر است؛ در کیفیّت اداره بوستانهای شهری که ظاهر فرهنگی هم ندارد – محیطی است برای این که مردم بیایند از آنها استفاده کنند – امکانپذیر است؛ در فرهنگسراها و در نوع کارهایی که شهرداری در تهران می‌کند – نصب تابلوها، تبلیغات، رفت و آمدها، ترافیک و همه چیزهای دیگر از این قبیل – امکانپذیر است. شما می‌توانید با همه این وسایل، اخلاق فاضله را در مردم گسترش دهید. نیّت را این قرار دهید، برنامه‌ریزی را بر اساس این بگذارید؛ خدای متعال هم کمک و الهام خواهد کرد تا بتوانید راههای صحیح را در این مورد پیدا کنید و پیش بروید. ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
مسائل فرهنگی در همه شهرها به ویژه تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و باید به این مسئله توجه شود که فرهنگ ما فرهنگ انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی است.
باید ارزشهای انقلاب و اسلام در همه بخشهای فرهنگی رعایت شود و این کار نیازمند تلاش، انگیزه و عزم لازم است.۱۳۸۶/۰۴/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
فرهنگسراها ضمن داشتن محیطی معنوی و درس آموز همراه با فرهنگ اسلامی و انقلابی باید از مدیریتی متعهد، انقلابی و دینی برخوردار باشند. ۱۳۸۴/۱۲/۱۳ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۹- تفاهم و همدلی اعضاء؛ منشأ خیر و صلاح
برای کسب توفیق در وظایف شوراهای اسلامی، شرط اول آن است که اعضاء شوراهای اسلامی هر شهر یا روستا در عمل با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند. بدون این شرط مهم، یقینا این نهاد تازه تأسیس نخواهد توانست برای مردم منشأ خیر و صلاح گردد. ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
همکاری‌ای را که بحمداللَّه الان بین اعضای شورای شهر و همچنین بین شورای شهر و شهردار وجود دارد، با همه نیرو حفظ کنید. شهردار توجّه داشته باشد که شورای شهر ریشه اوست؛ شورای شهر هم مدیری را که انتخاب کرده، با همه وجود تقویت کند. با هم باشید. شورای شهر، شهردار را تقویت کند؛ چون سربازی است که او را به وسط میدان فرستاده است؛ بنابراین باید پشت جبهه او را به‌طور کامل داشته باشد. آن سرباز هم خود را از ریشه و اصل و پایه خود منقطع نداند؛ متّصل به آن‌جا و منبعث از آن‌جا بداند. این، مجموعه واحد مدیریّت شهری است. البته در سازمان اداری جمهوری اسلامی برای شورای شهر قیمی معین نشده است؛ چون منتخب مردم است و شهردار را هم انتخاب می‌کند و کارها را با همین روشهای درست و شیوه‌های سالم، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی می‌کند و سپس انجام می‌دهد. ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۱۰- مبارزه با فساد رشوه‌خواری در شهرداری
از جمله موضوعاتی که من می‌خواهم بسیار روی آن تکیه کنم، یکی این است که در شهرداری، جلوِ سوءاستفاده‌ی مالی را بگیرید. این یک قلم بسیار مهم است. این، آن چیزی است که بلاشک در دوره‌ی قبل بوده، کم هم نبوده، زیاد بوده است و قابل انکار نیست. الان هم یقیناً هست، حالا شما خبر دارید، یا ندارید، گزارش می‌رسد، یا نمی‌رسد – که لابد هم می‌رسد – مبارزه‌ی با این هم از همه چیز، سخت‌تر است. جلوِ این را با قاطعیت بگیرید و نگذارید سوءاستفاده شود.
شما بر قانون و بر ضوابط قانونی، پای بفشارید و ملاحظه نکنید. این، آن چیزی است که شما را پیش خدا سرافراز خواهد کرد و مظهر دینداری شما از جمله، این چیزهاست. با رشوه‌خواری در داخل شهرداری، به‌شدّت مقابله کنید. رشوه، جزو بزرگترین گناهان است؛ جزو بزرگترین عوامل تخریب نظامهای سیاسی دنیاست. هیچ‌کس هم وقتی می‌خواهد به کسی رشوه بدهد، نمی‌گوید که بدانید، این رشوه است دارم به شما تقدیم می‌کنم! نه، رشوه را لای زرورقهای گوناگون می‌پیچند که ظاهراً رشوه نیست؛ ولی واقعش رشوه است! جلوی رشوه را به‌جدیّت بگیرید. ۱۳۷۹/۰۴/۲۷
شهرداریها همواره در معرض افراد فرصت طلب و سودجو قرار دارند اما ارتباط با مردم و دسترسی آسان آنان به مدیران شهرداریها، موجب می شود زمینه بسیاری از فرصت طلبی ها از بین برود. ۱۳۸۶/۰۴/۰۴
در داخل تشکیلات شهرداری با فساد مماشات نکنید؛ چه فسادی که مربوط به بیرون شهرداری است و می‌خواهد از ابزار شهرداری استفاده کند، چه فسادی که خدای نکرده در درون هسته‌ای از هسته‌های شهرداری رخنه کرده باشد و در آن‌جا بخواهد گسترش پیدا کند و فضا و محیط امنی برای خود درست کند. هرگونه مماشات با فساد و میدان دادن به آن، زیر پای خود شما را خالی و امکان ادامه کار را برای شما دشوار خواهد کرد. نگذارید در هیچ جای شهرداری فساد رخنه کند. البته کارِ دشواری است. شهرداری جایی است که انسان در آن با پول، با مردم، با مراجعان و با کسانی که حاضرند برای بعضی از مقاصد خود ولخرجی کنند، مواجه می‌شود. این‌طور جاها خیلی باید مراقب بود. این‌جاست که تقوای الهی به درد می‌خورد. تقوا زره‌ای است که اگر انسان آن را پوشید، تیرهای زهرآگین فساد و گناه در او کارگر نخواهد شد و او را از پا نخواهد انداخت. تقوا حصنِ منیع انسان است. این که این همه ما را به تقوا توصیه کرده‌اند، به‌خاطر همین است. بسیاری از خطاها و انحرافاتی که مشاهده می‌کنید، ریشه فکری ندارد؛ نه این‌که خیال کنید یک ایدئولوژی است که کسی را به این نحوه عمل کردن وادار می‌کند؛ نه، ریشه بسیاری از اینها در نفسانیّات خودِ انسان است. یک‌جا پای انسان می‌لغزد و جلوگیری نمی‌کند؛ این لغزش ادامه پیدا می‌کند و انسان در صدد توجیه برمی‌آید و برای خودش ایدئولوژی می‌سازد. انسان گاهی مبنای فکری درست می‌کند تا خطای خود را اصلاح کند. جلوِ خطاها و لغزشهای خود را از همه جا بگیریم و بهتر از همه جا، اوّلِ کار است و بهتر از اوّلِ کار، پیشگیری است. این، روح تقوا را در ما تقویت خواهد کرد.۱۳۸۲/۰۹/۱۷

۱۱- مبارزه با تجملگرایی در شهرداری
شما آقایان نگذارید این تجربه‌ها تکرار شود. با رشوه – هر وقت خبر رسید – مقابله کنید؛ با تجمّل‌پرستی در هزینه‌های شهرداری، مقابله کنید. تجمّل پرستی، اصلاً مطلوب و مقبول نیست. اسراف و زیاده روی در مخارج، مقبول نیست.۱۳۷۹/۰۴/۲۷
کارهایی‌ نظیر سفرهای‌ بیهوده‌، تجمل‌گرایی‌ و حقوق‌های‌ گزاف‌، خلاف‌ عدالت‌ است‌ و باید از آنها پرهیز کرد. ۱۳۸۱/۱۲/۱۹

۱۲- تسهیل و تسریع کار مردم
در مراجعات مردمی باید تسهیل و تسریع کار مردم، تکریم آنان و اعتماد سازی به عنوان چهار شاخص مهم مورد توجه جدی باشد. ۱۳۸۴/۱۲/۱۳ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
سخت‌گیریهای‌ بی‌جا، معطل‌ کردن‌ و سر دوانیدن‌ مردم‌، و استفاده‌ از برخی‌ روشهای‌ غیراخلاقی‌ در قبال‌ مردم‌ از جمله‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ باید بموازات‌ مبارزه‌ قاطع‌ و پیگیر با فساد، حل‌ شود. ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۱۳- استفاده از روشهای علمی در اداره شهر
باید در اداره شهر از روشهای علمی و محققان برجسته دانشگاهها نیز استفاده شود. ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟اگه انجام دادن اسمم رو عوض میکنم
از علم و فکر و برنامه و اشخاص عالِم استفاده کنید. هرچه می‌توانید، عقول صاحبان عقل را بر عقل خودتان بیفزایید و ذخیره عقلانی خود را تقویت کنید تا بتوانید کارها را انجام دهید. ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

نبایدها

۱- انگیزه‌های جناحی از کار اصلی باز ندارد
یک شرط اساسی آن است که انگیزه های جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه ی تاخت و تاز خود نکند و آن را از کار اصلی خود باز ندارد. توفیق نسبی شوراهای دور دوم در مقایسه با دوره ی پیش از آن در بسیاری از کلانشهرها، آزمون عینی این حقیقت است.دخالت جناح بندیها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفگی در این وظیفه ی مهم، زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازد و آن را کم سود و گاه، زیانبخش می سازد. ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که اعضاء شورای اسلامی را از اتحاد عملی خود دور کند، برای این شوراها مضر و ناروا است. ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۲- اختلاف شورا و شهرداری
مردم آمده‌اند، اقبال کرده‌اند و با یک شور و امیدی به چیز ناشناخته‌ای که در تعبیرات ما و در شعارها و اظهارات، تصویری از آن داشتند، رأی داده‌اند. این شما هستید که می‌توانید این ایمان مردم را مستحکم کنید. اگر بین خودتان بر سرِ چیزهای کوچک، دائم اختلافها وجود داشته باشد، یا بین شما و شهردار اختلافهایی و سرگرمیها و گرفتاریهای گوناگون باشد، اجازه نمی‌دهد که به مسائل، رسیدگی کنید.اکثریت این مردم که مردم فقیر و مردم محرومی هستند، ببینید چه چیزی لازم دارند و مشکلشان چگونه برطرف می‌شود. من نمی‌گویم مشکلات فقرا را شما برطرف کنید. تا آن جایی که مربوط به شورای شهر است، و تا آن جایی که مربوط به شهرداری است، شما برطرف کنید.در مورد ارتباطاتتان با شهردار هم من می‌دانم بین شهردار و اعضای شورا اختلافاتی وجود دارد، ولی معتقدم این اختلافات، هیچ به مصلحت نیست. اصلاً اینها هیچ به صلاح شورا و صلاح مجموعه‌ی شهرداری و اینها نیست. همه همّت کنید و اختلافات را کنار بگذارید؛ محور اصلی را بچسبید. اگر بنا باشد گرایشهای گروهی و جناحی و حزبی و رفاقتی را وارد قضایا کنید، این کار به سامان نخواهد رسید. ۱۳۷۹/۰۴/۲۷

۳- جنجال سیاسی بجای عمل به وظایف قانونی
یقیناً اگر شوراها به وظایف خود عمل می‌نمودند و مردم را به نیّتها و کارآیی خودشان امیدوار می‌کردند، استقبال مردم باز هم بیشتر می‌شد. مردم مایلند در اداره‌ی کشور به وظیفه‌ی خود عمل کنند و سهم و حقّ خود را نیز استیفاء نمایند. اگر کسانی هم که در شوراهای سراسر کشور انتخاب شده‌اند، ان‌شاءاللَّه به وظایف خود عمل کنند و از جنجال و غوغاگری سیاسی و پرداختن به اموری که وظایف آنها نیست، پرهیز کنند و به وظیفه‌ی خود بپردازند – که وظیفه‌ی آنها اداره‌ی امور شهرها و روستاها و رسیدن به مشکلات مردم در محدوده‌ی وظایف خودشان است – بلاشک علاقه‌ی مردم نسبت به این نهاد مهمّ جمهوری اسلامی که در قانون اساسی روی آن تأکید شده، بیشتر خواهد شد. ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟
مردم به نظام و نهادهای آن علاقه‌مندند و توقّعی که از مسؤولان دارند، کار و خدمت و انجام دادن وظایفشان است. در این خصوص، فرقی بین شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، دولت و بقیه‌ی دستگاهها نیست؛ هرکدام وظیفه‌ی خود را انجام دهند، مردم را به خودشان علاقه‌مند و دلگرم خواهند کرد. اگر کسانی وظیفه‌ی خود را انجام ندهند، کوتاهی کنند، به کارهای دیگر سرگرم شوند و احیاناً افساد کنند – کمااین‌که در بعضی از موارد مشاهده شده است کسانی‌که مردم آنها را برای کاری انتخاب کردند، به‌جای این‌که به آن کار بپردازند، به کارهایی پرداختند که مطلقاً به نفع مردم نیست، بلکه به زیان مردم است – طبعاً مردم دلسرد خواهند شد. ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ آیا شورای شهر ما این گونه است ؟

۴- جلوگیری از قانون فروشی در شهرداری
مسأله‌ی معامله‌ی ابزارگونه با قانون – به تعبیر رایج، قانون فروشی – هم مشکل دیگری است که آن زمان هم بود و بنده هم بارها تذکّر می‌دادم! ۱۳۷۹/۰۴/۲۷ اینها که اصلا مال این حرفها نیستند نه بابا ………

خب با این اوصاف به مسئولین و مدیران و شهرداری و و شورای شهر فریدونکنار باید یه چیز گفت :
از خواب ناز بلند شید لنگه ظهره …. ساعت خواب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

72 + = 78