ویژه های خبری

دسته : مقالات

=
نوشته ای برای بیست و هفتمین شهر کم برخوردار کشور شهرها متشكل از عناصر، اجزاء، فضاه...
=
نقد... چالش یا فرصت
=
  یه گزارش کناریها،سازمانهای عمومی همانند شهرداریها به دلیل ارتباط دو سویه با شهروندان از جهت موضوع ارتباطات اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . رسانه ها نق...
=
رسالت مطبوعات و رسانه ها از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب (ره) : قلم و بیان در خدمت تعالی اسلام، کشور و ملّت حرکت در مسیر خواست ملت، اساس کار مطبوعات و رسانه ها رس...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی